خدمات مشاوره و نظارت ژئو تکنیک

خدمات  :

1.تحکیم زمین و افزایش ظرفیت باربری و کنترل نشست پی های سنگین

با استفاده از روش ریز شمع (Micropile) تحکیم زمین های سست جهت تحمل بارهای وارده به صورت مستقیم و کنترل نشست ها ، تحکیم زمین و تحمل بارهای وارده به وسیله المان باربر ریز شمع انجام شده که این روش اجرای شمع های سنتی درجا و کوبشی می باشد. محدودسازی نشست های الاستیک از نتایج استفاده از این روش است. این روش در کلیه زمین های سست و لجنی ، رسی ، ماسه ای و شنی ، خاک های دستی و احیا شده و مسئله دار ، سنگ هوازده و خرد شده و بستر های لغزشی و رانشی قابل استفاده می باشد.

2.تحکیم ، بهسازی خاک های سست و مسئله دار و روانگر

امکان ساخت پی در خاک های سست، لجنی و همچنین در بستر های احیا شده Reclaimed Area)) در محیط های ساحلی ، خاک های دستی ، خاک های مستعد روانگرایی ، خاک های رونده و کنترل نشست ها و پایدارسازی بستر با استفاده از روش های تزریق میسر می باشد .

3.پایدارسازی گود ها با استفاده از روش میخ کوبی (Nailing)  

گودبرداری در محیط های شهری و در مجاورت ساختمان های موجود با حداقل فضای اشغالی به روش میخ کوبی (Nailing) به سیسنم تمام تزریق فعال و اجرای پوشش سطحی نازک به صورت مرحله ای بر اساس استاندارد FHWA ، ایجاد سیستم های زهکش ، کنترل تراوش و گود برداری زیر سطح آب زیرزمینی .

4.پایدارسازی گودها با استفاده از روش شمع و یا دیوار برلنی و انکراژ (Nailing & Anchorage)

گودبرداری در کنار سازه های حساس و مهم مستلزم رعایت نکات ویژه ای می باشد . برای کنترل جابجایی های سازه مجاور گود استفاده از انکر به عنوان المان محرک لازم می باشد. در گود های عمیق استفاده از روش شمع و انکر و یا دیوار برلنی برای کاهش جابجایی های جدار و افزایش ضریب اطمینان می تواند بسیار مثمر ثمر باشد . استفاده از روش های نامبرده همواره با سیستم مناسب زهکش بر اساس استاندارد FHWA می باشد.

5.عملیات حفاری و تزریق تحکیمی و آب بندی سدها

تزریق با پکرهای پنوماتیک ، هیدرولیک و مکانیکی به روش پایین به بالا و بالا به پایین در خاک و سنگ در اعماق مختلف جهت آب بندی و تحکیم و پرکنندگی در بستر پی سدها و سرریزها و تونل ها و شافت ها . اجرای گمانه های زهکش و ابزار دقیق ، عملیات مطالعات ژئوتکنیکی شامل حفاری مغزه گیری ، آزمایش های مطالعاتی ، آبگذری ، حفاری گمانه به روش های دورانی ، ضربه ای و DTH  .

 

6.پایدارسازی سنگ با استفاده از سیستم نیل مهار (انکراژ)

پایدارسازی سنگها و صخره های ریزشی ، تحکیم و تثبیت ناپایداری ها در بستر سدها، تحمل نیروهای کششی در پی سرریزها به روش انکراژ مونوبار و استرندهای پیش تنیده به همراه سیستم های اندازه گیری و ابزار دقیق.

7.بازسازی و مقاوم سازی سازه های آسیب دیده و نشست کرده

کنترل نشست در ساختمان های نشست کرده ، باز گشت به حالت طبیعی، بازسازی و مقاوم سازی ژئوتکنیکی پی سازه های موجود در مقابل بارهای جدید و مقاوم سازی در برابر زلزله .

8.مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشات برجای ژئوتکنیک

انجام کلیه خدمات مطالعات ژئوتکنیک ، شناساییو آزمایش های برجا و آزمایشگاهی شامل حفاری های ژئوتکنیکی ، نمونه گیری ، تهیه و نگهداری نمونه های خاک ، آزمایش های برجا، آزمایش های ژئوفیزیک ،آزمایش های تخریبی و کنترلی، بارگذاری فشاری ، کششی و جانبی شمع، میکروپایل، نیلینگ، آزمایش های آزمایشگاهی دانه بندی ، تعیین نوع خاک ، تعیین پارامترهای ژئومکانیکی و هیدرومکانیکی خاک ، تهیه گزارشات تحلیلی و پایه ، محاسبات پی و تعیین ظرفیت باربری خاک .

9.خدمات طراحی و نظارت تخصص ژئوتکنیکی

انجام کلیه خدمات مطالعات ، طراحی ، کنترل محاسبات ، ارائه راه حل های مهندسی مکانیک خاک، مهندسی پی ، ارائه خدمات  مشاوره جهت بهسازی خاک ، مسائل و مشکلات مهندسی ژئوتکنیک ، انجام تحلیل های کامپیوتری با استفاده از نرم افزار های پیشرفته اجزا محدود ، تفاضل محدود،  تعادل حدی و ... . انجام خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پروژه های مختلف اجرایی ژئوتکنیک.

10.خدمات مانیتورینگ و ابراز بندی

انجام خدمات مانیتورینگ ، رفتار سنجی، ابزاربندی مهندسی ژئوتکنیک شامل نقشه برداری مرحله ای ، تهیه و نصب ابزار دقیق ، اندازه گیری در مهندسی ژئوتکنیک ، انجام قرائت های دوره ای، راه اندازی سیستم ثبت و تحلیل خودکار داده ها و تهیه گزارشات فنی.

 

بالا