پروژه های انجام شده تا عمق خاکبرداری 15 متر

 

نام پروژه

موضوع پیمان

مدت زمان انجام تعهدات

سیستم سازه نگهبان

عمق گود

(متر)

سطح شاتکریت

(مترمربع)

طول نیل گذاری

(متر)

مخاطرات

مجتمع ده ونک

پایدارسازی جدار گود مجتمع ده ونک

3 ماه

نیل

14

1208.48

2310

وجود انبارو چاه

برج محمودیه

 

پایدارسازی جدار گود مجتمع محمودیه

1 ماه

نیل

9

512.54

746

وجود ساختمان قدیمی در جدار گود

 

ساختمان مسکونی ثارالله

پایدارسازی جدار گود

ساختمان مسکونی ثارالله

1 ماه

نیل

9

634.36

956

وجود سازه بدون ستون در طبقات  همکف در جدار گود

مجتمع مسکونی آرش

پایدارسازی جدار گود مجتمع مسکونی آرش

 

1 ماه

نیل

9

536

867

وجود ساختمان

 3 طبقه قدیمی در جدار گود

مجتمع مسکونی آرارات

پایدارسازی جدار گود مجتمع مسکونی آرارات

1 ماه

نیل

10

610

725

وجود ساختمان

3 طبقه قدیمی در جدار گود

مجتمع فرهنگی ورزشی آفتاب

پایدارسازی جدار گود مجتمع فرهنگی ورزشی آفتاب

2 ماه

نیل

12

2236.033

3180

وجود ساختمان

3 طبقه قدیمی در جدار گود

مجتمع مسکونی محمودیه 1

پایدارسازی جدار گود مجتمع مسکونی محمودیه 1

2 ماه

نیل

13

883.24

1470

وجود ساختمان

4 طبقه در جدار گود

مجتمع مسکونی کهکشان

پایدارسازی جدار گود مجتمع مسکونی کهکشان

10 روز

نیل

9

318

104

وجود استخر در ملک مجاور

مجتمع مسکونی آقابزرگی

پایدارسازی جدار گود مجتمع مسکونی آقابزرگی

45 روز

نیل

10

933.6

1145

وجود استخر در ملک مجاور

مجتمع مسکونی کامران شرقی

پایدارسازی جدار گود مجتمع مسکونی کامران شرقی

35 روز

نیل

7

652

1145

وجود ساختمان

4 طبقه در جدار گود

 

بالا