پروژه های انجام شده تا عمق خاکبرداری 30 متر

نام پروژه

موضوع پیمان

مدت زمان انجام تعهدات

سیستم سازه نگهبان

عمق گود

(متر)

سطح شاتکریت (مترمربع)

طول نیل گذاری (متر)

مخاطرات

ساختمان مهر آفرین

پایدار سازی جدار گود ساختمان مهر آفرین

4 ماه

نیل و انکر

22 متر

3426.66

6552

وجود ساختمان دو طبقه در جدار گود

برج مسکونی کامران

پایدارسازی جدار گود برج مسکونی کامران

4 ماه

نیل و انکر

22 متر

1833.92

4333.5

وجود فضای خالی به ابعاد 48 مترمکعب

برج دوقلوی هفت آسمان

پایداری جدار گود برج های دوقلوی هفت آسمان

3 ماه

نیل

21 متر

2361.85

3988

وجود ساختمان میراث فرهنگی در جدار گود

مجتمع تجاری ملاصدرا

پایدارسازی جدارگود مجتمع تجاری ملاصدرا

3 ماه

نیل و انکر و دیوار برلنی

25 متر

1368.97

نیل

انکر

وجود ساختمان 4 و 5 طبقه در جدار گود

3124

320

مجتمع تجاری البرز

پایدارسازی جدار گود مجتمع تجاری البرز

4 ماه

نیل و انکر و دیوار برلنی

21 متر

4057.63

13830

مرطوب بودن بیش از حد خاک رسی ، وجود سازه بدون ستون در طبقات همکف در جدار گود

مجتمع تجاری الهیه

پایدارسازی جدار گود مجتمع تجاری الهیه

5 ماه

نیل و انکر

26 متر

3000

نیل

انکر

وجود آبهای زیرزمینی

2752

2100

بالا